Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, în calitate de Autoritate Na?ional? ?i Punct Na?ional de Contact pentru Programul Transna?ional Dun?rea, organizeaz? trei sesiuni de informare privind structura celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte finan?ate Programul Transna?ional Dun?rea, dup? cum urmeaz?: Timi?oara (5 februarie 2019), Bra?ov (7 februarie 2019) ?i Ia?i (14 februarie 2019).

Sesiunile sunt adresate poten?ialilor beneficiari ai programului (autorit??i publice na?ionale/regionale/locale, insitu?ii de drept public sau privat, societ??i comerciale etc.) ?i vizeaz?, în principal, informarea acestora cu privire la condi?iile de finan?are ale celui de-al treilea apel de proiecte.

Cel de-al treilea apel de propuneri se va desf??ura în perioada 28 ianuarie 2019 - 8 martie 2019 (14:00 CET), în doi pa?i ?i are un buget alocat de aproximativ 60 mil. euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA ?i ENI.

Temele dezb?tute în cadrul acestor sesiuni urm?resc familiarizarea poten?ialilor beneficiari cu Programul Transna?ional Dun?rea, precum ?i cu termenii ?i condi?iile Ghidului Aplicantului pentru cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte; prezentarea sistemului de control al cheltuielilor efectuate de c?tre beneficiarii români, precum ?i a principalelor aspecte referitoare la modul de utilizare a Sistemului Electronic de Monitorizare (Electronic Monitoring System- eMS) în etapa de completare a Expresiei de Interes de c?tre poten?ialii aplican?i.

Programul Transna?ional Dun?rea finan?eaz? proiecte ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare ?i responsabilitate social?, mediu ?i cultur?, conectivitate ?i responsabilitate energetic?, guvernan??) în macroregiunea Dun?rii, implementate de un parteneriat transna?ional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune ?i în strâns? leg?tur? cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD).

Persoanele interesate s? participe la aceste evenimente sunt rugate s? se înscrie folosind linkul: Formularul de înregistrare.

Publicat Luni, 28 Ianuarie 2019