Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul Opera?ional Comun Bazinul M?rii Negre 2014-2020 (Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud-Est) dore?te s? angajeaze exper?i evaluatori pentru evaluarea calitativ? (tehnic? ?i financiar?) ?i evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse în cadrul celui de-al doilea apel finan?at prin Programul Opera?ional Comun Bazinul M?rii Negre 2014-2020.

Pentru mai multe informa?ii privind posturile vacante, criteriile de selec?ie, precum ?i procedura de aplicare ?i recrutare v? rug?m s? accesa?i urm?torul link c?tre site-ul programului.

Cei interesa?i sunt invita?i s? transmit? documentele solicitate pân? la data de 08.02.2019, orele 23:59 (ora României), la adresa de email recruitment@adrse.ro.


Programul Opera?ional Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 este unul dintre programele opera?ionale de cooperare transfrontalier? implementate în România, in parteneriat cu alte 7 state din Bazinul M?rii Negre. Programul este cofinan?at din Instrumentul European de Vecinatate ?i gestionat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management ?i Autoritate Na?ional?.

Publicat Vineri, 11 Ianuarie 2019