In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adopt?rii/aprob?rii, aprobat prin Hot?rârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvolt?rii Regionale Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, aduce la cuno?tin?a publicului textul proiectului de Hot?râre de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere ?i a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului ?i din administrarea Regiei Na?ionale a P?durilor - Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, jude?ul Suceava.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 21.02.2017.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administra?iei Publice  ?i Fondurilor Europene – B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord - Direc?ia General? Juridic?, Rela?ia cu Parlamentul ?i Afaceri Europene, la nr. de fax. 0372111574

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Publicat Marti, 21 Februarie 2017