În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Hot?râre a Guvernului pentru aprobarea regulamentului de organizare ?i func?ionare, precum ?i a componen?ei nominale a Comitetului de amenajare a spa?iului maritim.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 25.01.2017.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 25 Ianuarie 2017