În perioada 14-15 decembrie 2017 a avut loc la Szeged, Ungaria, cea de-a treia ?edin?? a Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului.

Cu aceast? ocazie, au fost luate decizii importante pentru Program, în leg?tur? cu urm?toarele subiecte principale:

  1. selec?ia proiectelor pentru finan?are, în limita întregii aloc?ri financiare pentru primul Apel deschis pentru proiecte normale. Astfel, peste 22 mil. EURO FEDR, reprezentând aproximativ 13% din totalul de 177 mil. EURO FEDR fonduri disponibile la nivel de Program, urmeaz? s? fie alocate proiectelor selectate în cadrul Apelului, pe priorit??ile de investi?ii (Pi) 6/c – patrimoniu natural ?i cultural ?i 5/b – managementul dezastrelor.
  2. modificarea Programului de Cooperare prin realocarea sumelor aferente primului Apel deschis, de la Pi 6/b – investi?ii în sectorul apelor, la Pi 6/c –  patrimoniu natural ?i cultural.
  3. aprobarea noilor versiuni revizuite ale Metodologiilor ?i criteriilor de evaluare ?i selec?ie, aferente primului Apel Restrâns relansat, respectiv rundei a treia de apeluri Deschise ?i Restrânse, în vederea unei abord?ri mai flexibile ?i mai prietenoase fa?? de solicitan?i, asigurând astfel un acces mai facil la fondurile disponibile pentru poten?ialii beneficiari.
  4. aprobarea rezultatului verific?rii conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii pentru proiectele depuse în cadrul celui de-al doilea Apel restrâns, Pi 9/a – investi?ii în infrastructura ?i serviciile de s?n?tate ?i preven?ie care contribuie la dezvoltarea na?ional?, regional? ?i local?.

În ceea ce prive?te procesul de evaluare din cadrul primului Apel deschis, din totalul celor 60 de aplica?ii depuse, 41 au intrat în etapa de evaluare calitativ?, acestea din urm? solicitând mai mult decât dublul aloc?rii FEDR disponibile prin Apel.

În conformitate cu rezultatele evalu?rii calitative realizat? de evaluatori externi, independen?i, Secretariatul Comun (SC) a creat o list? a proiectelor, în ordinea punctajului ob?inut. Proiectele care pot beneficia de finan?are, în limita aloc?rii disponibile, sunt cele care au ob?inut un punctaj de minimum 65 de puncte.

Lista proiectelor aprobate va fi publicat? pe pagina web a programului, imediat dup? aprobarea documentelor ?edin?ei de c?tre CM.

Selec?ia primelor proiecte reprezint? un moment de referin?? pentru Program. Ne bucur?m c? am ajuns în aceast? etap?, în care proiectele selectate vor intra în curând în faza de pre-contractare.

Mul?umim reprezentantului Programului Interact pentru participarea la ?edin?? ?i pentru prezentarea foarte util?, sus?inut? pe teme de evaluare ?i selec?ie.


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finan??rii unor proiecte comune româno-ungare, care abordeaz? nevoi identificate pe ambele laturi ale grani?ei ?i care necesit? o abordare comun?, precum ?i solu?ii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabil? a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalier? implementate în regiune ?i dispune de un Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezint? finan?area nerambursabil? din Fondul European de Dezvoltare Regional?. Zona eligibil? a Programului cuprinde jude?ele Arad, Bihor, Satu Mare ?i Timi? pe partea român? a grani?ei ?i, respectiv, jude?ele, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs- Szatmár-Bereg pe partea ungar? a acesteia.

Publicat Miercuri, 20 Decembrie 2017