Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lanseaz? în consultare public?, ast?zi, 5 mai, Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, p?r?ile interesate sunt invitate s? se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile ?i contribu?iile sunt a?teptate, pân? la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro ?i joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul ?i anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în sec?iunea Programului Interreg V-A România – Ungaria, pe site-ul oficial al Programului.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finan?ate proiecte pe 3 axe prioritare, în domeniile: dezvoltarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de transport ecologice, sus?inerea cre?terii eficiente a ocup?rii for?ei de munc?, precum ?i investi?ii în infrastructura medical? ?i social?.

Bugetul destinat finan??rii proiectelor normale, aferente priorit??ilor de investi?ii lansate, este alocat dup? cum urmeaz?:

  • 7/c - dezvoltarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de transport ecologice ?i cu emisii reduse de carbon - 5.776.763,53 euro, din care 4.910.249,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR);
  • 8/b - sus?inerea cre?terii eficiente a ocup?rii for?ei de munc? prin dezvoltarea poten?ialului endogen - 45.234.396,47 euro, din care 38.449.237,00 euro finan?are nerambursabil? FEDR;
  • 9/a - investi?ii în infrastructura medical? ?i social?, care contribuie la dezvoltarea na?ional?, regional? ?i local? - 8.863.909,41 euro, din care 7.534.323,00 euro reprezint? contribu?ia nerambursabil? FEDR.

Aria eligibil? a Programului este constituit? din jude?ele Timi?, Arad, Bihor ?i Satu Mare (din România) ?i Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg (din Ungaria).

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? din FEDR.

Publicat Vineri, 5 Mai 2017