ANUN?
privind identificarea a cel pu?in 8 unit??i administrativ-teritoriale
în vederea implement?rii valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschis?

Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene demareaz? procesul de identificae a cel pu?in 8 unit??i administrativ-teritoriale care vor beneficia de îndrumare metodologic? pentru implementarea valorilor guvern?rii deschise, respectiv pentru implementarea setului de Recomand?ri privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschis? la nivel local.

În acest scop, ministerul invit? toate autorit??ile administra?iei publice locale din România s? se înscrie, prin completarea formularului ata?at ?i transmiterea acestuia pe adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro. Termenul limit? pentru transmiterea formularului de înscriere este 25 octombrie 2017.

Invita?ia este deschis? atât unit??ilor administrativ-teritoriale care nu au implementat valorile OGP pân? la momentul transmiterii formularului de înscriere, cât ?i unit??ilor administrativ-teritoriale care au ob?inut rezultate în domeniul OGP.

Prin acest angajament, autorit??ile administra?iei publice locale î?i exprim? dorin?a de a angaja politici mai deschise, mai responsabile ?i mai eficiente, de a promova transparen?a institu?ional? ?i decizional?, de a încuraja participarea civic? la via?a public? ?i folosirea noilor tehnologii în administra?ie. Demersurile sunt menite s? îmbun?t??easc? încrederea cet??enilor, mediului de afaceri ?i societ??ii civile în autorit??ile publice locale.

Lista ce va con?ine toate unit??ile administrativ-teritoriale identificate pentru implementarea valorilor OGP se va publica pe site-ul www.mdrap.ro, în termen de 3 zile lucr?toare de la finalizarea perioadei de înscriere.
Persoana de contact este doamna Andreea Grigore, Director, Direc?ia Integritate, Bun? Guvernare ?i Politici Publice, telefon 0372.111.468.

Context
Parteneriatul pentru Guvernare Deschis? (Open Government Partnership – OGP) este un acord interna?ional prin care guvernele se angajeaz? s? promoveze transparen?a, s? previn? corup?ia ?i s? utilizeze noile tehnologii pentru a consolida actul de guvernare ?i dialogul cu cet??enii. Guvernul României a aderat la parteneriat în anul 2011 ?i implementeaz?, în prezent, al treilea Plan na?ional de ac?iune 2016-2018.

Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene adreseaz? invita?ia de participare în calitate de institu?ie responsabil? cu implementarea angajamentului aferent Guvern?rii deschise la nivel local, component? a Planului na?ional de ac?iune 2016-2018 în domeniu.

Angajamentul are ca obiectiv major s? creasc? gradul de implicare a administra?iei publice locale în procesul OGP, precum ?i a cet??enilor în procesul decizional. Pentru implementarea angajamentului, unul dintre pa?ii realiza?i a fost redactarea unor Recomand?ri privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschis? la nivel local. Ac?iunea a fost realizat? de Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Ministerul Consult?rii Publice ?i Dialogului Social ?i reprezentan?i ai societ??ii civile: Centrul pentru Inovare Public? ?i Smart City Timi?oara.