În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ : Lege privind Statutul func?ionarilor publici ?i eviden?a personalului bugetar din administra?ia public?.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 01.03.2017.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – la adresa de e-mail info@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.111.640.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 1 Martie 2017