Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul legislativ pentru viitoarea perioda de programare 2014 – 2020. Propunerile de regulamente vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca în toata Europa, orientândinvestitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca („Europa 2020”). Accentul pus pe un numar mai limitat de prioritati de investitii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeana. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în vederea adoptarii propunerilor pana la sfarsitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generatii de programe privind politica de coeziune în 2014.

Propunerile Comisiei Europene evidentiaza o mai mare importanta acordata dimensiunii teritoriale si urmaresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbana durabila în vederea consolidarii rolului oraselor în contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în acest sens

 • Strategii integrate de investitii, având o abordare cu caracter strategic si holistic mai accentuat:
  Ca principiu de baza, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui sa sprijine dezvoltarea urbanadurabila prin intermediul unor strategii integratecare abordeaza provocarile economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane [articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocari urbane specifice si, în acelasi timp, proiectele cu finantare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui sa caute sa utilizeze Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a sustine masuri în materie de ocupare a fortei de munca, educatie, incluziune sociala si capacitate institutionala, concepute si puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
 • Rezervarea finantarii pentru dezvoltarea urbana durabila integrata
  Cel putin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investitii teritoriale integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea si punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraslor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din propunerea de regulament privind FEDR]. Forma şi intensitatea delegării gestionării oraşelor pot varia în funcţie de aranjamentele instituţionale
  ale fiecărui stat membru. Orasele care pun în aplicare actiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, cu gestionate delegata, ar trebui sa fie incluse într-o lista care sa însoteasca contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operational [articolul 87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative si ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.
 • Platforma de dezvoltare urbana
  În baza unei liste a oraşelor, elaborată de statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platformă de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de oraşe din întreaga Europă, care va stimula un dialog la nivel european între oraşe şi Comisie, orientat preponderent spre politică, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană.
  Acesta nu este un instrument de finanţare, ci mai degrabă un mecanism destinat creşterii vizibilităţii contribuţiei oraşelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acţiunilor integrate şi inovatoare pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum şi valorificării rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Acţiuni inovatoare în zonele urbane:
  În scopul încurajării soluţiilor noi şi inovatoare în materie de dezvoltare urbană durabilă, FEDR poate sprijini, la iniţiativa Comisiei, acţiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribuţia totală a FEDR. Acţiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative şi studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic:
  În baza orientărilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui să stabilească modalităţile de a asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. Programele operaţionale ar trebui să stabilească contribuţia la abordarea integrată
  a dezvoltării teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane (articolele 11, 14 şi 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de aşteptat ca această abordare a dezvoltării urbane să fie puternic legată de abordarea integrată care pune în discuţie nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor ţintă cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat şi în programele operaţionale.
 • Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni integrate:
  Investiţiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru susţinerea acţiunilor integrate în zonele urbane, întrucât acesta oferă posibilitatea combinării finanţării în funcţie de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finanţării provenind de la acele axe prioritare şi programe operaţionale sprijinite din FEDR, FSE şi Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de priorităţile de investiţii:
  Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, conţin priorităţi corespunzătoare de investiţii specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca oraşele să combine acţiunile sprijinite în cadrul priorităţilor sectoriale de investiţii specifice zonelor urbane (să promoveze strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în zonele urbane, să îmbunătăţească mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum şi incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice şi economice a zonelor urbane defavorizate) şi să le încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului în vederea punerii în aplicare
  a principiului dezvoltării urbane integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina acţiunile respective cu alte acţiuni sprijinite din FSE în cadrul priorităţilor sale de investiţii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
 • Instrumente financiare:
  Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii şi toate tipurile de beneficiari, proiecte şi activităţi (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Crearea de reţele:
  În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana (CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).
Publicat Joi, 12 Iulie 2012