Programul Interreg V-A România – Ungaria

Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel deschis pentru propuneri de proiecte normale, lansat în consultare public? pân? la data de 30 martie 2017

Ministerul Dezvolt?rii Regionale Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lanseaz? în consultare public?  ast?zi, 01 martie a.c., Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, p?r?ile interesate sunt invitate s? se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile ?i contribu?iile în vederea îmbun?t??irii acestui document sunt a?teptate, pân? la data de 30 martie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro ?i joint.secretariat@brecoradea.ro

Documentele (Ghidul ?i anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în sec?iunea Programului Interreg V-A România – Ungaria ?i pe site-ul oficial al Programului.

Aria eligibil? a Programului este constituit? din jude?ele Timi?, Arad, Bihor ?i Satu Mare din România ?i Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? din Fondul European de Dezvoltare Regional?.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finan?ate proiecte pe 2 axe prioritare, în domeniile promov?rii cooper?rii transfrontaliere între institu?ii ?i cet??eni ?i investi?ii în sectorul apelor.

Bugetul destinat finan??rii proiectelor aferente priorit??ii de investi?ii 6/b - investi?ii în sectorul apelor este de 4.411.764,70 euro, din care 3.750.000,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? FEDR iar pentru finan?area proiectelor aferente priorit??ii de investi?ii 11/b - cooperarea între cet??eni ?i institu?ii este de 4.013.378,82 euro, din care 3.411.372,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? FEDR.

România îndepline?te rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene), Autoritatea Na?ional? fiind stabilit? în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de c?tre Autoritatea de Audit de pe lâng? Curtea de Conturi din România, iar atribu?iile de certificare vor fi îndeplinite de c?tre Autoritatea de Management.

MDRAPFE gestioneaz?, în perioada de programare 2014-2020, 12 programe de cooperare teritorial? european? (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comun? de management ?i 6 programe pentru care este autoritate na?ional?).

Programele de Cooperare Teritorial? European? presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate ?i administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

  • cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooper?rii transfrontaliere - prin care se finan?eaz? proiecte de accesibilitate (transport ?i tehnologia informa?iei), mediu ?i prevenirea riscurilor, dezvoltarea economic? ?i social? ?i ac?iuni „people to people”;
  • cu regiunile dintr-un anumit spa?iu geografic, în cadrul cooper?rii transna?ionale - prin care se finan?eaz? ac?iuni ?i dezvoltarea de re?ele care s? duc? la dezvoltare teritorial? integrat? în domenii precum: inova?ia, mediul, accesibilitatea ?i dezvoltarea urban?);
  • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooper?rii interregionale – ce reprezint? cooperarea între autorit??ile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experien?? ?i bune practici între regiunile UE, prin constituirea de re?ele între ora?ele UE, precum ?i între cercet?torii UE.

Principiile de implementare a acestor programe se refer? la cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie s? fie dezvoltate ?i implementate în comun), la competitivitatea deschis? (în cadrul unor licita?ii de propuneri de proiecte comune) ?i la dezvoltarea ?i implementarea în parteneriat, între aplican?i/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finan?are.

Publicat Miercuri, 1 Martie 2017