Conferin?a “Provoc?ri ?i oportunit??i privind amenajarea spa?iului maritim din Marea Neagr? pentru România ?i Bulgaria”, Bucure?ti, 11 ianuarie 2018

În contextul finaliz?rii proiectului MARSPLAN-BS, scopul conferin?ei este de a contribui la valorificarea rezultatelor acestuia în sprijinul ac?iunilor viitoare de elaborare a planului de amenajare a spa?iului maritim, precum ?i de a informa actorii relevan?i cu privire la amenajarea spa?iului maritim ?i bunele practici din domeniu.

Amenajarea spa?iului maritim pentru Marea Neagr?, tema central? a conferin?ei, va fi abordat? în cadrul evenimentului din perspectiva provoc?rilor ?i a oportunit??ilor pentru România ?i Bulgaria.

În deschiderea conferin?ei vor lua cuvântul:

 • Ciprian Lucian RO?CA, secretar de stat, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
 • Adriana PETCU, secretar de stat, Ministerul Apelor ?i P?durilor
 • Juan RONCO ZAPATERO, Policy Officer, Direc?ia General? Afaceri Maritime ?i Pescuit (DG MARE), Direc?ia privind Economia Albastr?, Acvacultur? ?i Amenajarea Spa?iului Maritim, Comisia European?
 • Greta BORG, Project adviser, Agen?ia Executiv? pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Comisia European?
 • Tsvetelina ATANASSOVA, director, Departamentul de Planificare Strategic? ?i Contractare, Direc?ia General? Planificare Strategic? ?i Programe de Dezvoltare Regional?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Lucr?rilor Publice, Bulgaria
 • Simion NICOLAEV, director general, Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare Marin? “Grigore Antipa”, România
 • Atanas PALAZOV, director, Institutul de Oceanologie, Academia de ?tiin?e, Bulgaria

Prima sesiune a conferin?ei, dedicat? discut?rii necesit??ii amenaj?rii spa?iului maritim în vederea abord?rii integrate a activit??ilor maritime, are ca principale teme:

 • contribu?ia proiectului MARSPLAN-BS la implementarea Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spa?iului maritim;
 • cadrul institu?ional pentru derularea procesului de amenajare a spa?iului maritim;
 • experien?a implement?rii conceptului de amenajare a spa?iului maritim în alte state UE.

A doua sesiune abordeaz? viziunea strategic? ?i recomand?rile de politic? pentru amenajarea spa?iului maritim în zona transfrontalier? din Marea Neagr? pentru România- Bulgaria, având ca teme:

 • principalele provoc?ri ?i oportunit??i privind amenajarea spa?iului maritim pentru România ?i Bulgaria - studii de caz: Studiul de caz zona Eforie, Studiul de caz  acvacultur? ?i pescuit, Studiul de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Studiul de caz Sfântu Gheorghe, Studiul de caz Burgas (Interac?iunea dintre uscat ?i mare);
 • viziunea strategic? privind amenajarea spa?iului maritim în România ?i Bulgaria (Mangalia – Shabla);
 • importan?a particip?rii actorilor relevan?i ?i a autorit??ilor la elaborarea planului de amenajare a spa?iului maritim pentru Marea Neagr?;
 • principalele recomand?ri de politic? pentru amenajarea spa?iului maritim în zona transfrontalier? din Marea Neagr? pentru România-Bulgaria MARSPLAN-BS;
 • ac?iuni viitoare: De la MARSPLAN BS c?tre MSP (elaborarea planului de amenajare a spa?iului maritim la nivel na?ional).

Obiectivele conferin?ei:

 • informarea ?i consultarea actorilor relevan?i cu privire la importan?a amenaj?rii spa?iului maritim în contextul obliga?iilor statelor membre stabilite conform Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spa?iului maritim;
 • dezbaterea cu privire la provoc?rile ?i oportunit??ile procesului de amenajare a spa?iului maritim;
 • informarea cu privire la demersurile na?ionale privind stabilirea cadrului institu?ional pentru amenajarea spa?iului maritim;
 • prezentarea experien?elor statelor UE în domeniul amenaj?rii spa?iului maritim;
 • informarea cu privire la rezultatele proiectului MARSPLAN-BS;
 • sprijinirea cooper?rii cu actorii relevan?i în procesul de realizare a amenaj?rii spa?iului maritim;
 • sprijinirea procesului de valorificare a rezultatelor proiectului (dup? închiderea acestuia);
 • consolidarea cooper?rii transfrontaliere privind planificarea maritim?;
 • informarea cu privire la ac?iunile viitoare necesare pentru îndeplinirea obliga?iilor privind amenajarea spa?iului maritim ?i implicarea actorilor relevan?i, înc? dintr-un stadiu incipient, în acest proces.

Grupul ?int? - 150 de reprezentan?i ai autorit??ilor administra?iei publice centrale ?i locale din România ?i Bulgaria, reprezentan?i ai mediului academic ?i de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenaj?rii spa?iului maritim, reprezentan?i ai mediului privat etc.

Expozi?ie de h?r?i
În cadrul conferin?ei este organizat? o expozi?ie de h?r?i, care con?ine cele mai relevante rezultate ale proiectului pe urm?toarele teme:

 • planul de amenajare a spa?iului maritim pentru zona transfrontalier? din Marea Neagr?:  Mangalia - Shabla (analiza situa?iei curente - principalele utiliz?ri ale spa?iului maritim, analiza conflictelor ?i a sinergiilor din zonele maritime, scenariul de dezvoltare)
 • sistemul de dirijare a navelor în spa?iul maritim România - Bulgaria 
 • pescuit ?i acvacultur? în cadrul MSP
 • Sfântu-Gheorghe: Interac?iunea dintre uscat ?i mare (Metodologie Sketch Map)
 • Burgas: Interac?iunea dintre uscat ?i mare

Formular de înregistrare

Agenda conferin?ei 

Actualizat Miercuri, 10 Ianuarie 2018