Regulamentul privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala, adoptat de Guvern

Vineri, 4 August 2017

Guvernul a adoptat ast─âzi, printr-o hot─ârâre, Regulamentul privind stabilirea locurilor de munc─â, a categoriilor de personal, m─ârimea concret─â a sporului pentru condi╚Ťii de munc─â ╚Öi criteriile de acordare a acestuia pentru angaja╚Ťii din administra╚Ťia public─â local─â. În baza acestui Regulament, angaja╚Ťii din administra╚Ťia public─â local─â vor putea beneficia de sporul pentru condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â, de pân─â la 15% din salariul de baz─â, prev─âzut de Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl─âtit din fonduri publice. Locurile de munc─â pentru care se acord─â acest spor sunt acelea care presupun condi╚Ťii de munc─â periculoase, constatate în urma efectur─ârii determin─ârilor sau, dup─â caz, expertiz─ârilor de specialitate. La stabilirea sporului pentru condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â se au în vedere: existen╚Ťa factorilor nocivi ╚Öi mecanismul de ac╚Ťiune a acestora asupra organismului, intensitatea de ac╚Ťiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la ac╚Ťiunea factorilor nocivi, existen╚Ťa unor condi╚Ťii de munc─â ce implic─â o suprasolicitare nervoas─â, care determin─â un risc de îmboln─âvire sau de accidentare, structura ╚Öi nivelul morbidit─â╚Ťii în raport cu specificul locului de munc─â.

Nivelul sporului pentru condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â este de:

  • Pân─â la 15% din salariul de baz─â, pentru personalul care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea sub influen╚Ťa a 4 factori de risc;
  • Pân─â la 10% din salariul de baz─â, pentru personalul care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea sub influen╚Ťa a 3 factori de risc;
  • Pân─â la 5% din salariul de baz─â, pentru personalul care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea sub influen╚Ťa a 2 factori de risc.

Cuantumul sporului se stabile╚Öte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baz─â în luna respectiv─â, corespunz─âtor timpului efectiv lucrat. Sporul prev─âzut se acord─â în condi╚Ťiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, dup─â caz, de expertizare a locurilor de munc─â, s-au avut în vedere urm─âtoarele aspecte:

  • Înregistrarea de îmboln─âviri profesionale ca urmare a activit─â╚Ťii desf─â╚Öurate la locul de munc─â;
  • Existen╚Ťa unor indici de morbiditate la locurile de munc─â respective;
  • Înregistrarea unor cazuri de accidente de munc─â produse la locul de munc─â.

Sporul se acord─â întregului personal din institu╚Ťia respectiv─â sau numai pentru anumite categorii de personal.

În vederea acord─ârii sporului, buletinele de determinare sau, dup─â caz, de expertizare a locurilor de munc─â, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direc╚Ťiilor de s─ân─âtate public─â, care constat─â c─â s-au aplicat toate m─âsurile posibile de normalizare a condi╚Ťiilor de munc─â ╚Öi c─â toate instala╚Ťiile de protec╚Ťie a muncii func╚Ťioneaz─â normal, se refac ori de câte ori intervin modific─âri semnificative în ceea ce prive╚Öte tehnologia, echipamentele de munc─â ╚Öi amenajarea locurilor de munc─â, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.

La stabilirea sporului pentru condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdus─â condi╚Ťia de a se respecta încadrarea în sumele prev─âzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri ╚Öi cheltuieli aprobat.

Locurile de munc─â ╚Öi categoriile de personal, dar ╚Öi stabilirea concret─â, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare se aprob─â de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribu╚Ťii în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentan╚Ťilor salaria╚Ťilor, dup─â caz. Sporul se acord─â cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017 ╚Öi cu încadrarea în sumele prev─âzute pentru cheltuielile de personal din bugetul de venituri ╚Öi cheltuieli aprobat. Sporul se acord─â pentru activitatea desf─â╚Öurat─â, conform contractului individual de munc─â/raportului de serviciu, în cadrul programului normal de lucru. Beneficiaz─â de sporul pentru condi╚Ťii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â func╚Ťionarii publici ╚Öi personalul contractual din administra╚Ťia public─â local─â.

Potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului pl─âtit din fonduri publice, m─ârimea sporurilor pentru condi╚Ťii de munc─â se stabile╚Öte în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, prin regulament cadru elaborat de c─âtre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetar─â, respectiv înv─â╚Ť─âmânt, s─ân─âtate ╚Öi asisten╚Ť─â social─â, cultur─â, diploma╚Ťie, justi╚Ťie, administra╚Ťie ╚Öi de c─âtre institu╚Ťiile de ap─ârare, ordine public─â ╚Öi securitate na╚Ťional─â, precum ╚Öi de c─âtre autorit─â╚Ťile publice centrale autonome, care se aprob─â prin hot─âtâre a guvernului.

Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene îi revine calitatea de minister coordonator pentru familia ocupa┼úional─â de func┼úii bugetare „ADMINISTRA┼óIE”.

Sursa: Comunicat Guvern