Masuri pentru dezvoltarea infrastructurii in sanatate si educatie, pentru atragerea specialistilor si pentru stimularea incadrarii in munca a somerilor

Miercuri, 18 Ianuarie 2017

Noi m─âsuri pentru realizarea investi╚Ťiilor finan╚Ťate din fonduri publice în educa╚Ťie ╚Öi s─ân─âtate, o serie de facilit─â╚Ťi pentru atragerea speciali╚Ötilor în aceste domenii ╚Öi în cadrul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi locale, precum ╚Öi pentru a încuraja încadrarea în munc─â a ╚Öomerilor, au fost luate ast─âzi de Guvern, printr-o Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â. Actul normativ adoptat pune în aplicare m─âsuri asumate prin Programul de Guvernare, urmând s─â fie incluse la finan╚Ťare în bugetul pentru acest an.

Programul na╚Ťional de dezvoltare local─â, extins cu 9500 de obiective de investi╚Ťii, majoritatea în domeniul educa╚Ťiei

Astfel, Executivul a extins categoriile de investi╚Ťii care pot fi finan╚Ťate în cadrul Programului na╚Ťional de dezvoltare local─â, punându-se mai mult accent pe domeniile înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi s─ân─âtate.

Prevederile legale se refer─â la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unit─â╚Ťilor de înv─â╚Ť─âmânt preuniversitar, respectiv cre╚Öe, gr─âdini╚Ťe, ╚Öcoli generale, licee, colegii na╚Ťionale, precum ╚Öi alte unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt preuniversitar, înfiin╚Ťate potrivit legii; a unit─â╚Ťilor sanitare, inclusiv a spa╚Ťiilor afectate desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťii unor cabinete medicale de permanen╚Ť─â; respectiv realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, pode╚Ťe, pasaje sau pun╚Ťi pietonale. De asemenea, se pot construi, moderniza, reabilita sau extinde sistemele de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

Pentru obiectivele de investi╚Ťii aflate în finan╚Ťare la 31 decembrie 2016, care constituie etapa I a Programului na╚Ťional de dezvoltare local─â, se vor asigura fonduri, conform legii, pân─â la finalizarea acestora.

Începând cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului na╚Ťional de dezvoltare local─â, în cadrul c─âruia se va asigura finan╚Ťarea a 9500 de obiective de investi╚Ťii noi introduse în program, în domeniile care se refer─â la realizarea investi╚Ťiilor publice în infrastructura local─â, prev─âzute la art.7 din OUG nr.28/2013.

Dintre acestea, 2500 sunt cre╚Öe ╚Öi gr─âdini╚Ťe, iar 2000 sunt unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt preuniversitar, care necesit─â efectuarea de lucr─âri, pentru ob╚Ťinerea autoriza╚Ťiilor de func╚Ťionare ╚Öi pentru desf─â╚Öurarea în bune condi╚Ťii a procesului educa╚Ťional. Pentru aceste lucr─âri se asigur─â finan╚Ťarea multianual─â, pân─â la finalizarea acestora.

Începând cu anul 2017, prin subprogramul ”Institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat”, derulat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, prin Compania Na╚Ťional─â de Investi╚Ťii C.N.I. S.A., se va asigura cu prioritate finan╚Ťarea a 30 de spa╚Ťii cu destina╚Ťia de c─âmine pentru studen╚Ťii institu╚Ťiilor de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat, pân─â la finalizarea acestora.

De asemenea, prin actul normativ adoptat, a fost completat─â Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar─â a instrumentelor structurale ╚Öi utilizarea acestora pentru obiectivul convergen╚Ť─â. Astfel, beneficiarii priva╚Ťi ai proiectelor finan╚Ťate în cadrul programelor din perioada 2007-2013, care intr─â sub inciden╚Ťa schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct la unit─â╚Ťile Trezoreriei statului în a c─âror raz─â teritorial─â ace╚Ötia sunt înregistra╚Ťi fiscal, cu avizul institu╚Ťiilor publice în cadrul c─ârora func╚Ťioneaz─â autorit─â╚Ťi de management cu responsabilit─â╚Ťi în închiderea Programelor Opera╚Ťionale 2007-2013. Aceste institu╚Ťii vireaz─â sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, a cofinan╚Ť─ârii de la bugetul de stat ╚Öi TVA, dup─â caz, în contul distinct de disponibil deschis la trezoreria statului pe numele beneficiarilor priva╚Ťi care beneficiaz─â de schema de ajutor de stat/minimis, ale c─âror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorit─â unei suspiciuni de fraud─â aflate în investiga╚Ťie la data depunerii declara╚Ťiei finale. Sumele încasate în contul distinct de disponibil au destina╚Ťie special─â ╚Öi nu sunt supuse execut─ârii silite pe perioada p─âstr─ârii în acest cont.

Procedura privind deschiderea ╚Öi func╚Ťionarea conturilor distincte de disponibil prev─âzute se aprob─â prin ordin comun al ministrului finan╚Ťelor publice ╚Öi al ministrului dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene.

Stimulentul de inser╚Ťie, majorat; Prima chirie pentru încurajarea încadr─ârii în munc─â a ╚Öomerilor

O alt─â prevedere adoptat─â de Guvern se refer─â la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de inser╚Ťie, drept acordat p─ârin╚Ťilor care se întorc la activitatea profesional─â înainte de finalizarea concediului pentru cre╚Öterea copilului. M─âsura urmeaz─â a fi aplicat─â începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

Tot ast─âzi, Guvernul a modificat ╚Öi completat Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur─ârilor pentru ╚Öomaj ╚Öi stimularea ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, în scopul încuraj─ârii în munc─â a ╚Öomerilor. Astfel, se acord─â o prim─â de relocare persoanelor înregistrate ca ╚Öomeri la agen╚Ťiile pentru ocuparea for╚Ťei de munc─â care se încadreaz─â în munc─â, potrivit legii, într-o alt─â localitate situat─â la o distan╚Ť─â mai mare de 50 km fa╚Ť─â de localitatea de domiciliu sau re╚Öedin╚Ť─â ╚Öi ca urmare a acestui fapt, î╚Öi schimb─â domiciliul sau î╚Öi stabilesc re╚Öedin╚Ťa în localitatea respectiv─â sau în localit─â╚Ťile învecinate acesteia.

Prima de relocare este acordat─â din bugetul asigur─ârilor pentru ╚Öomaj ╚Öi este egal─â cu 75% din suma destinat─â asigur─ârii cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei ╚Öi a utilit─â╚Ťilor) în noul domiciliu sau noua re╚Öedin╚Ť─â, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acord─â persoanelor ale c─âror venituri nete lunare nu dep─â╚Öesc suma de 5000 lei/lun─â, în situa╚Ťia în care sunt singure sau împreun─â cu familiile acestora, ╚Öi care se încadreaz─â în munc─â pentru o perioad─â de cel pu╚Ťin 12 luni. Prima de relocare se acord─â lunar, pe o perioad─â de 36 de luni.

Prima de relocare se acord─â la cerere ╚Öi nu se cumuleaz─â cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prev─âzute în legisla╚Ťie.

Sursa: Comunicat Guvern