Autoritatea de Management pentru POCU redeschide apelurile de proiecte destinate comunitatilor marginalizate

Marti, 11 Aprilie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene, lanseaz─â variantele finale, îmbun─ât─â╚Ťite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunz─âtoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate ╚Öi regiune dezvoltat─â”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare public─â din data de 31 martie 2017 pân─â în 10 aprilie 2017, forma final─â a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finan╚Ťare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 ╚Öi se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.

Proiectele care vor fi finan╚Ťate vizeaz─â comunit─â╚Ťile marginalizate ╚Öi pornesc de la o abordare integrat─â, în func╚Ťie de nevoile specifice locale. Ac╚Ťiunile vizeaz─â integrarea persoanelor pe pia╚Ťa muncii, încurajarea particip─ârii la stagii ╚Öi scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesional─â, sprijin pentru continuarea educa╚Ťiei cu ob╚Ťinerea unor calific─âri ╚Öi competen╚Ťe relevante pentru pia╚Ťa muncii ╚Öi integrarea profesional─â, precum ╚Öi încurajarea ╚Öi cultivarea spiritului antreprenorial.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte pot fi:

• Autorit─â╚Ťile publice locale cu responsabilit─â╚Ťi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiz─â relevant─â pentru ac╚Ťiunile selectate;

• ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiz─â relevant─â pentru ac╚Ťiunile selectate.

Alocarea financiar─â total─â pentru Obiectivul Specific 4.1 este de aproximativ 58 milioane euro pentru regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate, respectiv aprox. 3,7 milione euro pentru regiunea dezvoltat─â (Bucure╚Öti Ilfov). Valoarea maxim─â eligibil─â a unui proiect este de 6 mil. euro pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 mil. euro pentru regiunea dezvoltat─â.

Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea financiar─â total─â este de aprox. 7,4 mil. euro, iar valoarea maxim─â eligibil─â a unui proiect este de 6 mil. euro.

Suma total─â alocat─â apelurilor este cea r─âmas─â disponibil─â dup─â parcurgerea primei faze de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 ╚Öi POCU/18/4/4.2. În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, exist─â posibilitatea supracontract─ârii sumelor alocate, în func╚Ťie de calitatea proiectelor evaluate, de rezultatele propuse precum ╚Öi de indicatorii de Program asuma╚Ťi.

***

Informa╚Ťii suplimentare

Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare total─â de 4,326 miliarde euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de c─âtre România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investi╚Ťiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007ÔÇÉ2013 ╚Öi contribuind la reducerea disparit─â╚Ťilor de dezvoltare economic─â ╚Öi social─â dintre România ╚Öi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

POCU 4.1. „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate ╚Öi regiune dezvoltat─â” ╚Öi POCU 4.2. „Dezvoltarea Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate” fac parte din Axa Prioritar─â 4 - Incluziunea social─â ╚Öi combaterea s─âr─âciei. Suma total─â alocat─â acestei axe prioritare este de:

• 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezerv─â de performan╚Ť─â.

• 63.168.893 Euro pentru Regiunea Bucure╚Öti-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performan╚Ť─â.

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investi╚Ťii 9.ii: Integrarea socio-economic─â a comunit─â╚Ťilor marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.1.: Reducerea num─ârului de persoane aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â din comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome, prin implementarea de m─âsuri integrate.

Obiectivul specific 4.2.: Reducerea num─ârului de persoane aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â din comunit─â╚Ťile marginalizate (non roma), prin implementarea de m─âsuri integrate.