Al doilea Apel deschis pentru propuneri de proiecte normale, lansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria
Depunerea proiectelor: 22.05.2017- 31.08.2017

27 aprilie 2017

Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria ?i Autoritatea Na?ional? – Biroul Primului Ministru din Ungaria – anun?? lansarea, în cadrul programului, a celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Care este bugetul alocat?

Valoarea total? a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 9.711.372 EURO (FEDR), completat? de cofinan?area na?ional? a celor dou? state membre participante în program, România ?i Ungaria.

Care sunt Axele prioritare în cadrul c?rora se pot depune proiecte?

Priorit??ile de investi?ii (Pi) lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt urm?toarele:

6/b -  Investi?ii în sectorul apelor pentru a îndeplini cerin?ele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului ?i pentru a r?spunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investi?ii care dep??esc aceste cerin?e (în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun ?i utilizarea eficient? a valorilor comune ?i resurselor)
3.750.000 EURO (FEDR) din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel deschis
7/c - Dezvoltarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) ?i cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne ?i maritime, porturile, leg?turile multimodale ?i infrastructura aeroportuar?, pentru promovarea mobilit??ii regionale ?i locale durabile (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbun?t??irea mobilit??ii transfrontaliere durabile ?i eliminarea blocajelor)
2.550.000 EUR (FEDR) din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel deschis
11/b - Promovarea cooper?rii juridice ?i administrative ?i a cooper?rii între cet??eni ?i institu?ii (în cadrul Axei prioritare 6, Promovarea cooper?rii transfrontaliere între institu?ii ?i cet??eni)
3.411.372 EUR (FEDR)  din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel deschis

Cine poate solicita finan?are?

Criteriile de eligibilitate pentru aplican?i, ac?iuni ?i cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finan?ate prin program organiza?iile publice (autorit??ile na?ionale, regionale sau locale), organiza?iile echivalente celor de drept public, organiza?iile non-profit (de exemplu asocia?ii), grup?rile europene de cooperare teritorial? (GECT) ?i altele. Se poate aplica pentru finan?are doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibil? a programului cuprinde jude?ele Arad, Bihor, Satu Mare ?i Timi? în România ?i Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg în Ungaria.

Care este rata de cofinan?are?

Ratele de cofinan?are sunt de pân? la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români ?i pân? la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitan?ii maghiari, totalizând atât FEDR cât ?i cofinan?area na?ional?.

Care este procedura de aplicare?

Aplica?iile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 22 mai 2017 ora 8:00, pân? în data de 31 august 2017 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro.

Pentru descrierea detaliat? a Apelului de propuneri de proiecte, inclusiv regulile de eligibilitate ?i depunere, precum ?i pentru mai multe informa?ii privind procesul de selec?ie, v? rug?m s? consulta?i Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asisten?? solicitan?ilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitan?ii pot adresa SC întreb?ri cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucr?toare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. R?spunsurile finale la întreb?ri vor fi transmise (publicate) cu cel mult 11 zile lucr?toare înainte de data limit? de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât ?i în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desf??urare al evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului (http://interreg-rohu.eu).

V? DORIM SUCCES!

Publicat Joi, 27 Aprilie 2017