Context

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2012 – 2015 este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la nivelul tuturor instituțiilor publice. Implementarea strategiei se realizează sub autoritatea și în coordonarea ministrului justiției. SNA cuprinde principii de acțiune, obiective generale și specifice relevante la nivel național, aspecte practice și instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de acțiune sectoriale. Pentru a veni în întâmpinarea direcțiilor de acțiune ale SNA, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înființat Serviciul Anticorupție.

Serviciul Anticorupție

Obiectivul general al Serviciului Anticorupție îl constituie prevenirea corupției/ incidentelor de integritate și implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2012 – 2015 în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), al structurilor din subordinea/ autoritatea acestuia, precum și la nivelul administrației publice locale.

Serviciul este subordonat direct ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se află în coordonarea secretarului general al ministerului.

Structura organizatorică a serviciului:

 • Compartiment Promovarea integrității în administrația publică locală;
 • Compartiment Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie;
 • Compartiment Dezvoltarea cooperării pentru integritate la nivel național și internațional.

Atribuțiile principale ale Serviciului:

 1. promovarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2012 - 2015 la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, cât și la nivelul administrației publice locale;
 2. coordonarea inițiativelor ce privesc domeniul prevenirii corupției/ incidentelor de integritate la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum și la nivelul administrației publice locale;
 3. organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire/ informare în domeniul prevenirii corupției/ incidentelor de integritate cu personalul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum și cu personalul din cadrul administrației publice locale;
 4.  asigurarea sprijinului metodologic în elaborarea/ implementarea planurilor sectoriale de acțiune ale instituțiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP;
 5. acordarea de consultanță reprezentanților administrației publice locale pentru implementarea măsurilor cuprinse în SNA 2012 – 2015;
 6. elaborarea de analize, studii, ghiduri, metodologii, materiale informative specifice domeniului prevenirii corupției/ incidentelor de integritate;
 7. iniţierea unor campanii de prevenire a corupţiei/ incidentelor de integritate care vizează personalul MDRAP, cel din structurile din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum și personalul de la nivelul administrației publice locale;
 8. identificarea și promovarea bunelor practici în domeniul prevenirii corupției la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum și la nivelul administrației publice locale;
 9. acordarea de sprijin Secretariatului Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției pentru monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015;
 10. iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau alte entități, în vederea desfăşurării activităților de prevenire a corupţiei/ incidentelor de integritate.

Contact:
Andreea GRIGORE, Șef serviciu – Serviciul Anticorupție
Tel./fax: 0372.111.461
E-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro

Publicat Joi, 21 August 2014